۱۱ قانون اصلی برای ارتباطات انسانی

دانستن چگونگی رفتار با مردم به اندازه شایستگیهای فـنـی و مـدیریتی اهمیت دارد. به بدترین کارفرمایی که تـاحـال داشـتـهایـد فـکر کـنـید. بـیـاد آوریـد کـه چطـور فقدان مهارتهای رفتار با دیگران دراو باعث دلسردی و عدم بهرهوری دیگران و خروج شما با نا امیدی گردید.یک انسان موفق نیمی کارمند است، نیمی سیاستمدار.او می داند  کار کردن بادیگران بخصوص در دنیای کنـونـی
کـه مملو از انسانهای دمدمی مزاج و زود رنج اسـت،روال ارتباطی خاصی را می طـلبد. او سـخـن یـکـی از بــزرگان جامعه شناس کـه "هنـگـام برخورد با مردم بخاطر داشـتهباشید با مخلوقات منطق طرف نیستید،بلکه بامخلوقـات
احـساسـات، مـوجوداتـی که سرشار از تبعیض، روحــیات پیشداوری و تعصبمی باشند، و با غرور و خودبینی دست بگریبانند طرف هستــید،" را مد نظر دارد.

در ایـن قسمت برخی از قـوانـیـن اصـلـی ارتـبـاطات انـسانی در فضای کاری رامشاهده میکنید.  برای مهارت یافتن در آنها، باید این قوانین را جزئی از خوددرآورید.

١- دیگران را با نام صدا بزنید
این خوشایند ترین صدا برای گوش هر کسی است. وقتی نام فردی را بکار می برید، در حقیقت پیغام خود را به صـورتی اختصاصی و تـنهابرای شـخـص او مبـدل مـی سـازیــد. همچنین علاقمندی و میزان اهمیت شما را نسبـت بهفرد میـرسـاند. این یک ابزار ساده فریبنده برای کاستن از جبهه گری های شخص میبـاشـد چـرا که یک نوع وجه ضمان و تـعهــد بـوجود می آورد. جملات خود را با اسامیافراد آمیـخته، و بـا سـؤالاتــی نــظـیـر، "علی، امروز خوب هستی؟" آغاز کنید.

٢- اشتباه خود را بپذیرید
ممکن است تصورکـنید که اگر اشتباهی که مرتکب شدهاید را بگردن نگیرید، وجهه خود را از دست خواهید داد. این کار درست نیست. اعتراف بهاشتباهات در مـحیط کـار یکی از ستوده ترین اعمال است چون اندک افرادی مبادرت به آنمی نـمایـنـد. بـیـامـوزیــد که چـگونه تـکبـر و خـودخـواهـی را کنار گذاشته وبپذیرید که کامل نیستید. فقط در این کـار زیاده روی نکنید مثلا لازم نـیست باعذرخواهی های فـراوان در جـلسـات اقـدام به بیان اشتباهات خود نمایید. یک جمله "مناشتباه کردم و متوجه آن میشوم،" کفایت میکند.

٣- دیگران را با معیارهای بالا درنظر بگیرید
اندک افرادی در بین ما، کهمعمولا عقل کل خطاب میگردنـد، بـنـظر می رسد اینگونه فکر میکنند که هیچ کسی جزخودشان قادر به انجام صحیح امور نمیباشد. جزء این گروه از افراد نباشید. بهقابلیتهای دیگران اعتماد کنـید. در واقـع به آنـهـا در انـجام دادن کارها بهبهتریـن وجـه ممـکن اطـمـیــنان داشتـه بـاشید. ایـن به مـعنای داشتن انتظارات بیشاز حد نیست. باور داشتن یک فرد او را تشـویـق بـه انـجـام کـارها با حداکثر تواننموده و از نا امیدی جلوگیری بعمل می آورد.

۴- علاقه ای صادقانه و صمیمی از خود نشان دهید
"
کارها خوب پیش میره علیجان؟خوبه، میشه این پرونده ها رو برام چک کنی؟" این به معنای ابراز علاقه نبوده وبیشتر به دوستی خاله خرسه شباهت دارد. هر فردی در دفتر کار شما دارای سابقه ای غنیاز علایق، تجارب و  سلایق می بـاشد. حـتـی اگر نقطه اشتراکی با هم ندارید، در مورداطرافیانتان اطلاعات کسب کنید.

اگر یکی از همکاران شما گفت که شرکت در گیم های آنلاین را دوست دارد، در مورد آناز او سؤال نمایید حتی اگـر بـرای شـما جالب نیست. نه تنها میتوانید چیز جدیدی یادبگیرید، اگر در آینده به آن گرایش پیدا کنـیـد، از امتیازاتـی برخوردار خواهید گشت. مردم دوست دارند که دیگران آنها را بخاطر داشته باشند.

۵-از دیگران تعریف و تمجید نمایید
فقط نگویید "خوب بود. در مورد تعریف خود صریح تر بوده و نشان دهید که در مورد آنچه که فرد درحقیقت انجام داده آگاهی دارید. علی، تـو خیـلی خوب جلسه را اداره کردی بخصوص وقتیهـمـه از مسیـر مـوضوع اصـلـی منـحرف شده بودند،" این یک مثال خوب است. در عین حالسعی کنید به ندرت و فقط زمانی که واقـعا نـیـاز است انتقاد نمایید. انتقاد را طوریبیان کنید که مانند یک نصیحت سازنده از طرف دوسـتـی قـابـل اعـتـمــاد در نظر گرفتهشود.

۶-مراقب حرفهایتان باشید
اگر تصمیم پیگیری کاری را ندارید، نگویید که آن راانـجـام خواهید داد. اعتبار شما ارتباط تنگاتنگی با کلامتان دارد. اگر به قول خودعمل نکنید، در مـورد کـارهـای بـزرگ بـه شـما اعتماد نشده و در نتیجه پیشرفتینخواهید کرد.

٧-قدردانی و سپاسگزاری کنید
اگر فـردی لـطفـی به شما کرد، و یا برای انجامکاری برای شما از خواسته خود گذشت، مطمئــن گردید کـه بـه این سـعی و تـلاش آگـاهشوید. شما بخودی خود مستحق لطف نـبـوده و کسـی بــه شما بدهکار نیست. اگر موردلـطـف واقـع شـدید، تـشـکر نـمـوده و درعوض مقابله بمثل کنید.

٨- با فکر و با ملاحظه باشید
هـرگز تـصور نـکیند که دیگران سخنان شما رامساعد و ارزشمند تلـقـی خـواهـنـد کـرد. برخی افراد بصورت طبیعی تک تک کلماتی کهشخص بـیـان می کنـد را بـرای یـافــتن یک رودررویی شخصی مورد جستجو قرار می دهند. شما نمی تـوانیـد اینگونه افراد را تغییر دهید، اما قادرید نزد آنها حرف های خود رابا دقت سازمان دهی نمایید. پیش از صحبت کـردن فکر کنید و مطمئن شوید که هیچ ابهامیکه باعث سوء تعبیـر شـود در سـخـنـان شما وجود ندارد.

همچنین میتوانید سـعی در فهمیدن نقطه نظرات دیگران نمایید تا از بروز سوءتفاهمات ممانعت بعمل آورید. ممکن است عمیقا" اعتـقـاد بر حـقانـیـت خـود داشـتـهباشید، اما متوجه گردید که دیگران به همین منوال درباره عقاید و باورهایشان میاندیـشند. شما باید نظرات آنها را محترم شمرده و ببینید چرا آنها اینگونه فکرمیکنند. بجای مـشاجره از دیگران بخواهید در مورد مواضعشان توضیح دهنـد. مجـبـورنیـستـید مـوافــقت کنید، اما میتوانید بگویید، "من متوجه هستم شما چه میگویید."

9-از خود گذشتگی کنید
گه گاهی از مکان شغلی خود خارج شده و به دیگران درکـارهـایشـان کـمک نمایید. این عمل را بدون اینکه از شما درخواست شود انجام دهید. گفتن، "کمک لازم نـداری؟" یــک تاثیر دوگانه در پی دارد. ابتدا، شما دیگران راتشویق بـه از خـود گـذشتـگی نـمـوده و در نتـیـجـه مـحیـط کـاری مثـبـت تـری ایـجادخـواهد شـد. دوم، بـرای خود لطفی متعاقب را خریداری میکنید، چرا که مهربانی همیشهبازمیگردد.

١٠- متواضع و فروتن باشید
تلاشهای مشهود برای تحت تاثیر قرار دادن همکاران واشخاص مافوق نـتـیجه عکس به همراه خواهد داشت. هیچکس آدم خودنما را دوست ندارد. اگرمیــخواهید کمالات شما تـوسـط دیـگران تصدیق شوند، کافی است تمرین بردباری بیشتریبنمایید. کامیابیـهای شما زمانی مصداق واقعی پیدا میکنـند کـه اجازه دهید دیگرانخود متوجه آنها گردند نه اینکه مرتب صحبت از آن بمیان آورید.

١١- 

/ 0 نظر / 36 بازدید